https://chemtest.com.ua/

подробно

ivf-lab.com/ru/uslugi/154-intratsitoplazmaticheskaya-in-ektsiya-spermatozoida.html